Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības "TAS.ES"

Līderu kabinets

Vismaz reizi mēnesī tiekas apvienības „TAS.ES” līderu kabinets, kurā darbojas 1-2 pārstāvji no katras skolēnu pašpārvaldes un jauniešu organizācijas. Līderu kabineta galvenie uzdevumi ir saistīti ar sadarbības un informācijas apmaiņas veicināšanu, unikālu apvienības pasākumu ideju radīšanu, jauniešiem aktuālo jautājumu un problēmu pārrunāšanu, līderu apmācību, jaunatnes darba popularizēšana, padarīto darbu monitorings. Līderu kabinetā darbojas apvienības jauniešu vēlēts prezidents un līderu kabineta izvēlēts prezidenta vietnieks, kuri pārstāv jauniešu intereses Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē. 

Līderi no

Talsu novada:

  • 4 jauniešu centriem
  • 3 brīvā laika pavadīšanas centriem 
  • 3 nevalstiskajām jauniešu organizācijām, neformālām jauniešu grupām
  • 15 skolēnu pašpārvaldēm

Dundagas novada:

  • 2 skolēnu pašpārvaldēm
  • 1 neformālās jauniešu grupas

Rojas novada:

  • 1 skolēnu pašpārvaldes
  • 3 jauniešu centriem

Mērsraga novads

  • 1 skolēnu pašpārvalde